Folkbildarforum

Vision och Vilja

Tema för årets Folkbildarforum är Vision och Vilja

Vision kan å ena sidan handla om avsaknaden av visioner. Hos politiska partier, hos folkrörelser, kanske även hos folkbildningen. Utan visioner har vi svårare att ingjuta hopp, utan hopp har vi närmare till rädslan. Med rädslan närmare till förlitan på auktoritära idéer och budskap.

Vision kan å andra sidan handla om det skenbart enkla i att enas om dem. Visioner om allas lika värde, värdighet och rätt, säger sig de flesta stå bakom. Men var finns viljan att verkligen stå upp för detta.

Vi kan inte ta demokratin eller ett gott samhälle för givna, det kräver något av oss, en viljeakt.  Både för att försvara och utveckla demokratin. Det kräver visioner och hopp om framtiden. Vi vet att förändring hela tiden sker, och vår uppgift är att påverka förändringen i riktning mot en anständig utveckling,  socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Där är visionen om alla människors rätt till lika värdighet själva grunden. Den visionen ifrågasätts allt oftare. Även de som verkar vara ense om den grundsynen måste utmanas om vilka krav som visionen ställer på vårt samhälle. Vilken politik, vilket samhällsändringar, vilka uppoffringar är man villig att stå upp för?

I år är det 150 år sedan de första folkhögskolorna startades i Sverige. Folkbildningen har bidragit till att människor vågat kräva rätten till sitt människovärde och till att se sig själva som samhällsbyggare. Tillit till det gemensamma, till demokrati tar lång tid att bygga upp. Djupt liggande värderingar om alla människors lika värde växer långsamt, men går dessvärre snabbt att riva ner. Idag måste folkbildningen, dess organisationer och institutioner våga vara en aktiv kraft när människors lika rätt och värdighet ifrågasätts i samhällsdebatten.

I europeiska länder som Ungern och Polen har auktoritära populister nu regeringsmakten. De genomför förändringar bort från demokrati mot ”illiberal demokrati”, och kanske mot något än värre. Vi vet att auktoritära populistiska grupper i andra länder, även i Sverige, noggrant studerar den vägkarta dessa följt.

När vi möts på Folkbildaforums stora konferens i november har ett val genomförts.
Ett val i en tid där en negativ, hårdför och alarmistisk samhällsyn dominerar. Det påverkar förutsättningarna för visioner och vilja till att bygga ett motståndskraftigt samhälle , ett samhälle med goda gemenskaper och individer med stark integritet

Redan under våren arrangerade Folkbildaforum därför en konferens där vi lyfte blicken ovan och bortom valet i september. Ta inte demokratin för given!

Under Folkbildarforum 2017, Mod och Motstånd genomförde vi scenföreställningen Vi Släcker mörkret – ett fritagningsförsök. Det vi vill fritaga är hoppet. Hoppet som en lykta i mörkret, som ett engagemang och ett åtagande till handling i en värld vars framtid är oviss och osäker.

Under Folkbildarforum 2018 tar vi oss an temat Vision och Vilja från flera olika infallsvinklar.
Folkbildarforum är öppet för alla och hämtar inspiration från många oväntade håll. Välkomna till Sveriges största konferens om samhällsutveckling och folkbildning!