Folkbildarforum

Kategori: Kalendarium

Forskning, Kalendarium

Seminarium om aktionsforskning

fredag 25 april 2014

Seminarium om aktionsforskning

Nu håller vi vårens andra forskarseminarium: Wanjiku Kaime Atterhög från Uppsala universitet pratar om aktionsforskning. Det är en spännande slags forskning där man medvetet försöker påverka området som man studerar. Istället för att distansera sig och vara ”objektiv” så engagerar man sig aktivt. Det har Wanjiku gjort sedan 1997, när hon studerade gatubarn i Afrika och beslutade sig för att starta ett hem för dem: House of Plenty.

Läs mer om vårens och höstens forskarseminarier i Linköping

Forskning, Kalendarium

Forskarseminarium med Pelle Åberg

fredag 07 mars 2014

Forskarseminarium med Pelle Åberg

Studieförbunden i det civila samhället?
Om att hantera förväntningar, krav och myter

Studieförbunden bedriver idag många olika slags verksamheter och har relationer till olika aktörer, däribland staten, medlemsorganisationer och deltagare men också till andra delar av samhället. Dessa aktörer har också olika förväntningar på studieförbunden som organisationer och deras verksamhet vilket innebär att studieförbunden har att balansera olika, och ibland motstridiga, krav och förväntningar.
Traditionellt har en hemvist i folkrörelser eller andra historiska kopplingar varit en betydelsefull del i hur studieförbunden vunnit sin legitimitet. Sådana kopplingar har i de flesta fall förkroppsligats genom relationen till förbundets medlemsorganisationer. Samtidigt har antalet anslutna organisationer förändrats över tid och detsamma gäller hur dessa relationer uppfattas. Detta har skett samtidigt som kraven på effektivitet ökat. Frågan är då i vilken mån det är möjligt att härbärgera både förväntningar på att vara ideologiskt drivna organisationer som är trogna sin historia, och förväntningar på att vara kostnadseffektiva serviceleverantörer?

Pelle Åberg är statsvetare och disputerade vid Stockholms universitet 2008. Hans forskningsintressen rör transnationellt civilt samhälle, demokratibistånd, förhållandet mellan civilt samhälle och demokrati. Sedan disputationen har Pelle arbetat i projekt som studerat de svenska studieförbunden och hur dessa idag kan förstås i förhållande till civilsamhällesbegreppet. För närvarande arbetar han i ett projekt om de svenska folkhögskolorna.
Pelle undervisar och har undervisat om offentlig förvaltning, civilt samhälle och socialt kapital, transnationell aktivism, demokrati samt den svenska välfärdsstaten och är idag aktiv som lektor i statsvetenskap.

Seminariet är kostnadsfritt, men vi tillämpar en avgift på 250 kr om du uteblir utan avanmälan.
Välkommen med din anmälan senast den 21 mars.

Forskning, Kalendarium

Kurs i kulturhälsa lockar många

måndag 26 augusti 2013

Kurs i kulturhälsa lockar många

Den 10 september börjar kursen Kultur för hälsans skull – empati och medkänsloutveckling. Det bygger vidare på hälsotemat från förra årets Folkbildarforum och knyter även an till årets tema Samexistens på lika villkor.

Kursen blev fullbokad redan efter vårt första utskick tidigare i år (prenumerera på nyhetsbrevet här). Kul att det finns ett stort intresse för kopplingen mellan kultur och hälsa!

Kursen leds av medicine doktor Eva Bojner Horwitz som även får hjälp av en dansare och en skådespelare vid två tillfällen.

Under kursen får deltagarna kunskap om hur olika kulturella aktiviteter påverkar kroppen och hur ett förändrat medvetande ökar livskvaliteten. Kursen innehåller både teori och praktik, och framför allt många möjligheter att prova på själv. Deltagaren får en egen genomlevd erfarenhet av hur kulturhälsa verkligen känns i kroppen.

Det gör att hen kan prata av egen erfarenhet när hen sprider vidare kunskaperna. Bland deltagarna finns folkhögskolelärare och studieförbundens medarbetare, men även medarbetare från regionförbundet Östsam, Landstinget och Hemslöjden, som nu får tillsammans möjlighet att fördjupa sina kunskaper om kulturhälsa.

Kurslitteratur är Eva Bojner Horwitz bok ”Kultur för hälsans skull” som du kan provläsa här.

Läs mer om Eva i tidskriften Sunt liv: Kultur kan lindra smärta

Forskning, Kalendarium

Föreläsning med Sveriges enda professor i vuxenpedagogik

fredag 09 augusti 2013

Föreläsning med Sveriges enda professor i vuxenpedagogik

Andreas Fejes är Sveriges enda professor i vuxenpedagogik. 3 september håller han en frukostföreläsning som frågar huruvida dagens folkbildning verkligen är frigörande. Kom på föreläsningen och lär dig mer om vilka styrningspraktiker som är vanliga inom folkbildnignen, och vad du kan göra åt det. Föreläsningen följs av en gemensam diskussion.

Bildning och bekännelse, 3 september kl 9-10 med frukost från 8.30. Anmälan görs till anneli@bildningsforbundet.se. Läs mer om Andreas Fejes här.

Så här beskriver Andreas själv föreläsningen:

”I denna föreläsning kommer jag att argumentera för att folkbildningen, trots sitt intresse och ambition för att bidra till människors frigörelse, genom just denna ambition bidrar till att skapa just det motsatta – en medborgare som görs ansvarig för sin egen situation. Snarare än att ”samhället” är den självklara garanten för den enskildes frihet och välmående, läggs detta ansvar över på den enskilde medborgaren.”

”Sådan form av styrning kan bland annat ses genom de mängder av praktiker där vi idag uppmuntras att tala om oss själva, våra drömmar, aspirationer och önskningar i livet. En huvudfråga blir: Är inte folkbildningen, likväl andra praktiker, en del av av en neoliberal styrningsregim? Under föreläsningen ges exempel på bekännelse- och styrningspraktiker inom folkbildningen följd av gemensam diskussion.”

Forskning, Kalendarium

Medborgarskap och utbildning

onsdag 24 april 2013

Medborgarskap och utbildning

”Allt är farligt! I alla fall det man tar för givet.” Det fick deltagarna höra vid ett välbesökt frukostmöte, som Bildningsförbundet anordnade den 24 april. Det var Andreas Fejes som berättade om sin forskning om medborgarskap och utbildning. Andreas är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, tillika ordförande i Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning. Hans övergripande forskningsintresse är att studera vad för medborgare som idag formas, samt hur denna formering går till genom diskurser om livslångt lärande — intresset handlar med andra ord om att studera styrning.

Andreas presenterade en pilotstudie som har genomförts genom intervjuer av gymnasie-elever. Syftet var att testa om analys av intervjuerna kan bidra med nya perspektiv. Under en intensiv timme och efterföljande nyfikna frågor visade det sig att Andreas hade lyckats med sin förhoppning, nämligen destabilisera och rucka om våra förgivettagna föreställningar om vem den vuxne medborgare ska vara och bli genom utbildning och lärande.

Boka nu den 3 september kl 8.30 för frukostseminarium med Andreas, denna gång under rubriken: ”Bekännelse och bildning”. Anmäla dig kan du redan nu till anneli@bildningsforbundet.se.

Läs mer om Andreas Fejes:

Forskarintervju från maj 2012

Medarbetare vid IBL

Taggar: , ,

Kalendarium

Praktisk PR och sociala medier

fredag 19 april 2013

Praktisk PR och sociala medier

Med anknytning till Folkbildarforums vilja att förbättra dialogen med omvärlden genomförde Bildningsförbundet två utbildningsdagar i praktisk PR och sociala medier den 9-10 april. Utbildningsansvariga var Lena Leigert och Anders Carlsson från Kreafon. Nöjda deltagare åkte tillbaka till sina arbetsplatser, studieförbund, folkhögskolor, Hemslöjden, Östergötlands museum, Bibliotek och Östsam med insikten att det gäller att sätta igång, välja sina kanaler och utvigda i den takt man orkar och kan. Den viktigaste insikten är dock att ingen kan sköta en hel organisations kommunikation ensam, ju fler som deltar utifrån gemensam grund, desto bättre genomslag. Och att kommunikation och PR handlar om strategiska val – och är därför en ledningsfråga, som fler folkbildningsorganisationer borde uppmärksamma.

Läs mer om sociala medier på Kreafons blogg:

Sociala medier – en ledningsfråga

Taggar: , , ,

1 2 3