Folkbildarforum

Tillit, Trovärdighet, Transparens

Temat för årets Folkbildarforum är Tillit, Trovärdighet, Transparens.

Tillit kan betyda olika saker. Den är en grund för alla våra personliga relationer men är också ett fundament för att känna tilltro till samhället och dess funktioner. Sverige har länge legat på topp vad gäller tillit men samhällsförändringar som ökande klyftor, sviktande välfärdssystem, bostadssegregation och ett hårdare samhällsklimat tär på detta samhällskitt. Människor kommer längre från varandra, rädslan och misstänksamheten ökar.
Hos många brister tilltron till att politik, näringsliv och vi själva verkligen vill – och kan – ta oss an de stora globala problemen vi möter. Klimatfrågan är ett sådant exempel. Vill och kan vi verkligen åstadkomma en omställning för att möta klimathoten?
En bristande tillit till samhälle och stat får konsekvenser på många nivåer. De som har råd skaffar sig privata försäkringar för att vara säkra på att få den vård de vill ha, viljan att betala för det gemsamma minskar, andra känner sig exkluderade från samhället och tycker att de inte får komma till tals.
Digitaliseringen av samhället kan bidra till utanförskap eller till falsk trygghet i ”filterbubblor” Men digitaliseringen kan även bidra till att tillit, trovärdighet och transparens ökar när mångas åsikter och kompetens kan få genomslag i en uppkopplad värld.

De tre begreppen för årets tema hänger nära samman. Trovärdighet kan handla om att vi som medborgare tycker att myndigheter och politiker fattat kloka och avvägda beslut i komplicerade frågor. Transparens innebär att vi som medborgare har insyn i hur beslutsprocesserna går till.

Tillit, trovärdighet och transparens är viktiga grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Det är därför avgörande att människor fortsätter att känna tillit och att vi upplever trovärdighet och transparens i de demokratiska processerna. Ett visst mått av misstro är nödvändigt för att konstruktiv tillit inte ska övergå i naiv godtrogenhet. Men om tilliten och tilltron till stat, samhälle och medmänniskor inte omfattas av tillräckligt många är konsekvenserna enorma.

Inom temat knyter vi an till ”Mätas eller Mötas”, som var tema för Folkbildarforum 2015. Det handlar om hur allt mer i arbetslivet ska kontrolleras, jämföras och vara mätbart, hur räknesamhället ätit sig in på våra arbetsplatser. Vad händer då med sådant som inte går att mäta? Som till exempel empati och omdöme. Vad har hänt när New Public Management införts som styrning i välfärdssystemen och trängt ut ett mer tillitsbaserat arbetssätt? Det vill vi reda ut, liksom hur det har påverkat folkbildningen och hur krafterna mot detta tänkesätt ser ut.

Folkbildningen vill främja samtalet och det goda mötet. Men även Folkbildningen har blivit en del av mätbarhetssamhället. Hur trovärdiga och transparanta är vi själva i mötet med samhälle och deltagare? Om vi inte frigör oss från mätbarhetskulturen som kräver likhet, hur möter vi då personer eller åsikter som inte passar in i mallarna?

Under Folkbildarforum 2019 tar vi oss an temat Tillit, Trovärdighet, Transparens från flera olika infallsvinklar.
Folkbildarforum är öppet för alla och hämtar inspiration från många oväntade håll. Välkomna till Sveriges största konferens om samhällsutveckling och folkbildning!