Folkbildarforum

Etikett: hybridorganisationer

Folkbildarforum 2015, Forskning

”Kvalitet är bara ett tomt ord”

torsdag 22 oktober 2015

”Kvalitet är bara ett tomt ord”

Lena Lindgren är doktor i statsvetenskap och docent i offentlig förvaltning. Vi träffade henne senast på folkbildningens forskningsdag i september, där hon pratade om hur kvalitet skapas och mäts inom folkbildningen. Det passar med andra ord perfekt med årets tema, Mätas eller mötas. 18 november pratar hon under rubriken Kvalitetsarbete – en nödvändig ritual?

Lena menar att staten ställt kvalitetskrav på folkbildningen ända sedan Folkbildningsrådet grundades 1991. Folkbildningsrådet förväntas ta hänsyn till kvalitet i sin fördelning av statliga bidrag, och studieförbund och folkhögskolor måste visa att de har ett aktivt kvalitetsarbete för att få del av bidragen. Men vilken betydelse dessa krav har haft för regeringens folkbildningspolitik och för Folkbildningsrådets bidragsfördelning är oklart. Det framstår bara som en ritual som man håller på med, säger Lena.

Ett problem är att det inte är uttalat vad kvalitet innebär i folkbildningssammanhang. Det måste man bestämma innan man mäter (om det nu ska mätas), liksom vem ”man” är som ska bestämma detta. Vad är det för egenskaper som är viktiga och som ska utvärderas? Här har förmodligen staten, Folkbildningsrådet och de enskilda studieförbunden och folkhögskolorna olika uppfattning.

– Kvalitet är bara ett tomt ord. Man måste från de enskilda studieförbunden och folkhögskolorna sätta ner foten själv och bestämma vad ordet betyder och hur man kan arbeta med det. För folkbildningen är det som sagt särskilt intressant att fråga sig vem som ska bestämma det. Är det staten som ger pengar? Folkhögskolorna och studieförbunden? Kanske är det Folkbildningsrådet, funderar Lena.

Många folkbildningsorganisationer är så kallade hybridorganisationer: de är såväl ideella, uppbär statliga bidrag och arbetar kommersiellt. Men det pratas inte särskilt mycket om denna blandning. Ofta utgår man helt enkelt från att folkbildningen är en folkrörelse och ska utvärderas som en sådan. Men om en ideell förenings verksamhet till hälften är kommersiell – hur ska man tänka då?

– Man måste ta hänsyn till att det är en ny samhällssituation nu. Det är inte fel eller konstigt att folkhögskolor hänger med i utvecklingen genom att till exempel bedriva kommersiell verksamhet. Men när man pratar kvalitet är det viktigt att skilja de olika verksamhetsformerna åt. Det går inte att utvärdera kvalitet i offentliga, privata och ideella verksamheter på samma sätt. Den kommersiella verksamheten borde bedömas på egna grunder. Men att tänka marknadsandelar, vinster och andra termer från företagsvärlden – det står i konflikt med folkbildningstanken.

Lena har inga enkla svar på hur folkbildningen borde utvärderas, men hon föreläser om detta på Folkbildarforum i november. Det blir spännande att se om det ger oss folkbildare fler idéer om hur vi själva ser på kvalitet och utvärdering. Du som är mer nyfiken på detta kan redan nu hitta inspiration i vår lilla bok Dom kallar oss strutsar.

Taggar: , , , ,

Folkbildarforum 2015, Forskning

Mål- och resultatstyrning på gång? Tänk på detta först!

tisdag 20 oktober 2015

Mål- och resultatstyrning på gång? Tänk på detta först!

Susanna Alexius forskar inom företagsekonomi på det mångvetenskapliga organisationsforskningscentret Score i Stockholm. Hon kommer till Folkbildarforum för att hålla seminarium om hur mål- och resultatstyrning kan se ut i praktiken. Dessutom får du en genomgång av hur forskningen på området ser ut. Vi ställde två frågor till henne.

Kan du berätta lite kort om din bakgrund och din forskning?

Jag disputerade 2007 vid Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm och har sedan dess haft förmånen att kombinera egen forskning med undervisning av studenter och vidareutbildning av chefer. Min forskning har alltmer kommit att handla om hur organisationer hanterar s k ”korstryck” från sin omvärld, d v s samtidiga krav på att förhålla sig till regler och normer och uppfylla mål som kanske upplevs krocka och ge upphov till värdekonflikter.

Det kan t ex handla om krav på att generera vinst och samtidigt uppvisa stort socialt och ekologiskt ansvarstagande. Eller om att lyckas balansera effektivitet och nytänkande eller mångfald och professionalism. Just nu forskar jag mycket om s k ”hybrider”, organisationer som blandar organisationslogiker och brukar vara särskilt utsatta för korstryck. Det kan t ex handla om statliga bolag som Vattenfall och Svenska Spel eller ideella bolag som Det Naturliga Steget och Miljonlotteriet AB.

Jag brinner för att sprida forskningsresultat till praktiker och praktikerkunskap till forskare och jag stimuleras lika mycket av att forska som av mitt mer utåtriktade arbete som lärare, föreläsare och inspiratör. Vi behöver alla få möjlighet att lyfta blicken, pröva nya tankar och konstruktivt reflektera över vår (organisations)vardags utmaningar och möjligheter.

Vad kommer du att prata om på Folkbildarforum?

Idag upplever många ideella organisationer förväntningar på att arbeta systematiskt med mål- och resultatstyrning. Det är lätt att ryckas med och tänka att ”alla andra” gör så, ”så då ska väl vi också..?”. Oavsett om din organisation anammat mål- och resultatstyrning eller inte, är det aldrig fel att stanna upp och fundera över varför detta sker och vilka olika möjligheter din organisation har att förhålla sig smart till detta ”styr- och managementmode”.

Jag kommer att summera 40 års forskning på området och hoppas på en livaktig diskussion med er deltagare om mål- och resultatstyrningens väl och ve. Här är tre exempel på frågor för diskussion: ”Hur många och hur detaljerade mål är lämpligt?”, ”Finns vilja och resurser till den omfattande administrationen och vem ska använda uppföljningen, till vad?” och ”Vad antar målstyrning om människor och hur värnas kreativitet och integritet?”. Väl mött i november!

Susanna håller seminarium på Folkbildarforums andra dag.

Taggar: , , , , ,